Òrgans de govern i direcció del Consorci de Formació Professional d’Automoció

Consell de Govern

El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern del Consorci de Formació Professional d’Automoció.

Constituït a l’octubre de 2015, està integrat per 13 membres:

  • Set membres en representació de la Generalitat de Catalunya.
  • Un membre en representació de l'Ajuntament de Martorell.
  • Cinc membres en representació del Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya.

Al Consell de Govern del Consorci, s'hi inclouen el president del Consorci de Formació Professional d'Automoció, Joan Aregio, i la directora gerent del Consorci de Formació Professional d'Automoció, la Maria Teresa Casanovas.

Està previst que el Consell de Govern del Consorci concentri les funcions de governança de l'entitat, i comptarà amb l'assessorament d'un Consell Social.

Consell Social

El Consell Social és l’òrgan consultiu, de participació del sector productiu, de planificació i deliberació i qui proposta les línies d’actuació als òrgans de govern del Consorci. Exerceix les funcions de participació social que puguin correspondre a altres òrgans d’aquest caràcter.

El Consell Social està integrat per:

  • Quatre representats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
  • Quatre representats de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya.
  • Quatre representats de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya.
  • Fins a un màxim de quatre experts vinculats al sector de l'automoció.
  • El director del Consorci, que assisteix a les reunions del Consell Social, però no té dret a vot.

Els membres del Consell Social són nomenats pel Consell de Govern del Consorci, a proposta de les entitats i els organismes integrants del Consell Social.